Kongreye 183 Gün
ÖNEMLİ TARİHLER
Ana Konular

PROLAPSUS

 • Prolapsusun anatomisi – (Ligament, Kaslar)
 • Pelvik organ prolapsusu: Tanımlama, değerlendirme, TPUSG
 • Rekürrens vakalara yaklaşım nasıl olmalıdır?
 • Prolapsusta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetim (Değerlendirme, Ağrı yönetimi, paryiel vs total mesh removal (prolapsusta), multidisipliner yaklaşım, hastanın sonraki tedavisi nasıl olmalı?)
 • Pelvik organ prolapsusunda konservatif yaklaşımlar (Pesser, Fizyoterapi vb)
 • Prolapsusta cerrahiler – Uterus korunmalı mı?

PROLAPSUS CERRAHİ TEKNİK

 • Sakropeksi
 • Zor promontoryuma yaklaşım
 • Pektopeksi
 • Lateral süspansiyon
 • Laparoskopik /robotik Uterosakral ligament süspansiyon
 • vNOTES, prolapsusta yeni yaklaşım
 • Yükselen trend: Kolpoklezis

ÜRİNER İNKONTİNANS

 • Üriner İnkontinansın anatomi ve fizyolojisi (İntegral teori, ligament, kaslar vb)
 • Üriner inkontinansa yaklaşım; Tanımlama ve değerlendirme
 • Prolapsusta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetim (Değerlendirme, Ağrı yönetimi, paryiel vs total mesh removal (prolapsusta), parsiyel vs total mesh removal (inkontinansta), multidisipliner yaklaşım, hastanın sonraki tedavisi nasıl olmalı
 • Üriner inkontinansta mesh komplikasyonları ve multidisipliner yönetimi (parsiyel vs total mesh removal)
 • 2D 3D multikompartmant ultrason değerlendirmesinin sling cerrahisi sonrası dönemde rolü
 • Rekürren üriner inkontinans vakalarına yaklaşım
 • Aşırı aktif mesaneye bütüncül yaklaşım ve yönetimi
 • Üriner inkontinansta ürodinaminin yeri nedir?

ÜRİNER İNKONTİNANS CERRAHİ TEKNİK

 • Kolposüspansiyon
 • Mid-üretral slingler: Hangisini kullanalım? Güncel başarı oranları
 • İnkontinansta otolog fasya kullanımı
 • Üriner inkontinansta botoks uygulamaları
 • Üriner inkontinansta lazer uygulamaları, güncel bilgiler

PROKTOLOJİ

 • Obstrükte defakasyon sendromu
 • Rektal prolapsus cerrahi tedavileri
 • Fekal inkontinansa yaklaşım ve tedavisi
 • Jinekolojide konstipasyon, İrritabl barsak Sendromu
 • Anorektal ve obstetrik fistüller

PELVİK TABAN

 • Pelvik ağrıya yaklaşım
 • Posterior forniks sendromu
 • Arka kompartman problemleri; Enterosel, sigmoidosel
 • Perineal desensus sendromu
 • Doğumun pelvik tabana etkileri
 • Vajinal mikrobiyom ve pelvik tabana etkileri, Östrojenin POP ve inkontinansta yeri var mı?
 • Menapozun Genitoüriner sendromu
 • Rekürren üriner trakt enfeksiyonları, tanı ve yönetim
 • Female genital mutilasyon
 • Vezikovajinal firstüller ve tamiri
 • OASIS, tanı, tedavi ve önleme stratejileri
 • Cerrahi eğitim ve yapay zeka, 3D modelleme
 • Ürojinekolojide kullanılan yaşam kalitesi ölçekleri, nereden ne kullanılmalı?

KOZMETİK JİNEKOLOJİ

 • Kozmetik Jinekoloji hasta değerlendirmesi
 • Kozmetik Jinekoloji Kimlere yapılır? Hasta seçimi ve endikasyonları
 • Kozmetik Jinekoloji uygulamalarının yasal zemini
 • Kadın genital anatomisi
 • Preop hazırlık, Postoperatif bakım

CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

 • Labia minora hipertrofisi ve klitoral hood değerlendirmesi
 • Labia Minor ve Major hipertrofi tedavisi ve teknikleri
 • Klitoral hood operasyonları
 • Vajinoplasti
 • Perineoplasti
 • Himen rekonstrüksiyonu

CERRAHİ DIŞI YAKLAŞIMLAR

 • Vajinismus için Botoks uygulamaları
 • Kozmetik jinekolojide lazer uygulamaları
 • Genital anti-aging Mezoterapi
 • G-spot uygulamaları, güncel literatür bilgisi